شرایط و مدارک مورد نیاز الحاقیه

 

 • تکمیل جدیدترین فرم الحاقیه موجود در سایت
 • امضای بیمه گذار و بیمه شده مطابق امضای اولیه ثبت شده در پرسشنامه باشید.

در صورتیکه امضا تغییر کرده باشد یا شخص امضای اولیه در فرم را به یاد نمی آورد تکمیل فرم مربوط به تایید امضا الزامی است.

 • در صورتیکه بیمه گذار درخواست افزایش مبلغ یا ضریب یا برقراری پوشش داشته باشد و یا بیمه نامه دارای اقساط معوق باشد تکمیل جدید ترین نسخه فرم گواهی پزشکی(موجود در سایت) الزامی است.
 • فرم ها باید حتما توسط نماینده تایید و امضا شود و طبق بخشنامه،نام نماینده و کد ملی و تاریخ قید گردد.
 • درخواست هایی مانند افزایش مبلغ و تغییر روش و تغییر ضریب بیمه نامه حتما باید در سررسید سال مالی بیمه نامه ارسال گردد. ( بعد از ثبت اقساط یکسال کامل )
 • در صورتیکه در فرم گواهی پزشکی بیماری قید شود باید مدارک مربوط به بیماری ضمیمه گردد و تا زمان تایید توسط پزشک معتمد شرکت امکان صدور الحاقیه وجود ندارد.
 • در مورد بیمه نامه های قدیمی که قبلا بروزرسانی شده اند امکان  هیچ گونه تغییری در روند بیمه نامه وجود ندارد.

 

 • در صورت تغییر بیمه گذار در شرایطی که فوت اتفاق افتاده باشد، فرم پرسشنامه و فرم انتقال بیمه نامه بهمراه الحاقیه و گواهی پزشکی تکمیل گردد و گواهی فوت متوفی و برگه انحصار وراثت بهمراه رضایت همه وراث قانونی برای تغییرات در بیمه نامه ضمیمه شود در غیر اینصورت تایید و امضای بیمه گذار فعلی کافی است.
 • در مورد تغییر نماینده ، شرط یکسال معوق شدن بیمه نامه وجود دارد و فرم تغییر نماینده بهمراه گواهی پزشکی باید تکمیل شود.
 • در صورت تغییر شماره تلفن بیمه گذار تکمیل فرم تغییر تلفن الزامی است.
 • در صورت تغییر ذینفع های بیمه نامه حتما باید کارت شناسایی افراد قید شده در جدول وراث ضمیمه شود.
 • در صورت تغییر امضای بیمه گذار و یا بیمه شده تکمیل فرم تغییر امضا و گواهی پزشکی ضروری است.
 • تمام موارد ذکر شده تحت تاثیر روش پرداخت بیمه نامه ها می باشند به جز اصلاحیه ها (تغییر ذینفع و تغییر آدرس و شماره تلفن ) و مواردی که نیاز به سررسید سال مالی دارند.