شرایط و مدارک بازخرید

 

  • تکمیل جدیدترین فرم بازخرید موجود در سایت
  • فرم توسط بیمه گذار تکمیل گردد.
  • در صورت تغییرامضای بیمه گذارفرم مربوط به تغییر امضا ضمیمه گردد.
  • در صورتیکه بیمه نامه قسط جا افتاده داشته باشد بیمه گذار باید موافقت خود را با بازخریدی با شرایط موجود اعلام کند.
  • در صورتیکه بیمه نامه وام تسویه نشده داشته باشد مبلغ وام از ارزش بازخریدی کسر خواهد شد.
  • کپی کارت ملی بیمه شده و  بیمه گذار  و اطلاعات مربوط به شماره شبا بیمه گذار ضمیمه گردد.

 

  • امکان بازخریدی بیمه نامه هایی که کمتراز 6 ماه پرداختی دارند وجود ندارد.
  • در صورت تغییرنام و یا نام خانوادگی بیمه گذار یا بیمه شده ابتدا الحاقیه تغییر نام و بعد درخواست بازخریدی ارسال شود.
  • در صورت فوت بیمه گذار باید ابتدا  الحاقیه تغییر بیمه گذار انجام شود و بعد درخواست بازخریدی ارسال گردد.
  • در زمان صدور بیمه نامه باید در مورد ارزش بازخریدی پایینتر از مبلغ پرداختی در سالهای اولیه توضیحات کامل داده شود و بیمه گذار از این موضوع مطلع گردد.