شرایط و مدارک وام

 

 • تکمیل جدیدترین فرم وام موجود در سایت
 • فرم توسط بیمه گذار تکمیل گردد.
 • در صورت تغییرامضای بیمه گذارفرم مربوط به تغییر امضا ضمیمه گردد.
 • بیمه نامه به روز باشد و قسط جا افتاده و یا معوق نداشته باشد.
 • بیمه نامه وام تسویه نشده نداشته باشد.

 

 • کپی کارت ملی بیمه شده و بیمه گذار و اطلاعات مربوط به شماره شبا بیمه گذار ضمیمه گردد.
 • در زمان تکمیل اطلاعات مربوط به باز پرداخت دقت شود چون بعد از نهایی شدن و ثبت وام امکان تغییر شرایط پرداخت وجود ندارد.
 • در صورت تغییر نام بیمه گذارابتدا باید الحاقیه تغییر نام انجام شود و بعد درخواست وام ارسال گردد.
 • در صورت فوت بیمه گذار ابتدا باید الحاقیه تغییر بیمه گذار انجام شود و بعد درخواست وام ارسال گردد.
 • تسویه زودتر از موعد وام بعد از استعلام از شعبه ناظر و تکمیل فرم تسویه وام انجام خواهد شد.
 • در زمان بازخرید اگر وام تسویه نشده وجود داشته باشد از رقم بازخریدی کسر خواهد شود.
 • سود بازپرداخت وام 22 درصد می باشد.