همکاران محترم لطفا اطلاعات مربوط به چالش 31 روزه نماینده های خود را در فرم زیر وارد نمایید:

    سطح 1: تعداد 5 عدد یا 1.200.000/....... سطح 2: تعداد 7 عدد یا 1.800.000/...... سطح 3: تعداد 9 عدد یا 2.400.000/........ هر فردی باید 5 بار در هر سطح برنده شود.