نمایندگان محترم که درخواست تقویم متحدالشکل شرکت بیمه پاسارگاد را دارند تا 29 آبان ماه درخواست خود را در فرم زیر ثبت نمایند .

به درخواست های بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 

  • تعداد مورد درخواست را وارد نمایید . قیمت هر جلد 27000 تومان
  • تعداد مورد درخواست را وارد نمایید . قیمت هر جلد 7000 تومان
  • تعداد مورد درخواست را وارد نمایید . قیمت هر جلد 8500 تومان
  • تعداد مورد درخواست را وارد نمایید . قیمت هر جلد 14500 تومان
  • تعداد مورد درخواست را وارد نمایید . قیمت هر جلد 20000 تومان