دوره جامع تیم سازی

کـار تیـمـی موثر، نتایج درجه یک ایجـاد مـی کنـد.   تیـم های بـا عملکـرد بـالا، مسئولیت پذیری، هـدف، انسجام و همکاری را نشان می دهند. در کـار تیمی موثر، اعضـای تیـم انگیـزه دارند که با ریسک پـذیـری هـوشمند، نوآوری و مسئولیت پذیری شخصی بهترین تلاش خود را انجام دهند. این توانـایی هـای فـردی و جـمعـی از طریـق فرایند ارتبـاط انسانی برای ایجاد موفقیت در افراد و تیم ها پرورش می یابد.

مـــدرس دوره:

دکتر علیرضا رجب

اولـیـن مدیـر ارشـد فروش شرکت بیمه پاسارگاد

دکتـرای مدیـریـت از دانشـگـاه ایپـگ فـرانسـه

عضو انجمن میز گرد میلیون دلاری امریکاMDRT

مدیریت تیـم ۳۰۰۰ نفـری سـازمـان فـروش ۹۰۱

برای کسب اطلاعات بیشتر شماره خود را وارد کنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس بگیرند: