[section]

[row]

[col span__sm=”12″]

نمایندگانی که قصد شرگت در آزمون نمایندگی را دارند، می توانند از نمونه سوالات گردآوری شده در فایل زیر استفاده بکنند:

نمونه سوالات آزمون نمایندگی-

[/col]

[/row]

[/section]