همکاران گرامی 

فرم های مورد نیاز را می توانید از اینجا دانلود کنید:

 

ابطال

ابطال قرارداد ارکان سازمان فروش

ارکان سازمان فروش

استقرار مدیر فروش

اعلام خسارت حادثه

اعلام خسارت-بیماری خاص-از کارافتادگی

اعلام خسارت-فوت عادی-فوت حادثه

الحاقيه جدید جدید

انتقال بيمه نامه-تغییر بیمه گذار

انتقال پرتفو

انتقال پرتفوی بازاریاب و نماینده فروش

انتقال نام بازاریاب

انتقال نام مدیر توسعه

انتقال نام معاون مدیر ارشد

انتقال نام مدیرفروش

انتقال نام نماینده

انصراف از بازخرید

باز خرید 

پرسشنامه 1401

پرسشنامه 1400 

پرسشنامه جدید-مستمری

پیوست مستمری

پرسشنامه بدنه

پرسشنامه شخص ثالث

تاسیس دفتر

تغییر تلفن

تغییر نماینده

تغییر شعبه ناظر مدیران فروش

تکمیلی دندانپزشکی نمایندگان

درخواست کد مدیر توسعه

درخوست کد مدیر فروش

درخواست کد معاون مدیر ارشد

درخواست دستگاه کارتخوان

درخواست سرمایه حیات

رضایت وراث قانونی بیمه گذار-تغییر بیمه گذار

سرمایه حیات

فرم وام

عودت وجه

فرم آموزش

فرم سه برگی

فرم انصراف از بازخرید

فرم انصراف وام

فرم تسویه وام زودتر از موعد

فرم خسارت در صورت ارفاق

فرم درخواست علي الحساب کارمزد نمايندگان فروش بيمه هاي عمر

فرم درخواست معرفی نامه پزشکی (شهر سالم)

فرم مخفف

فرم معاون مدیر ارشد

فرم مدیر توسعه جدید

فرم مدیر فروشی جدید

فرم هزينه پزشکي آزمايش

فرم دندانپزشکی نماینده ها

فسخ قرارداد ارکان سازمان فروش

فسخ قرارداد عمر

گواهی پزشک معالج

فرم گواهی سلامت

معرفی به سیستم

نامه اصلی مغایرت امضا

وام تجهیزات

تسهیلات خرید محل استقرار نمایندگان

هزینه پزشکی نمایندگان -بیمارستانی