همکاران گرامی 

فرم های مورد نیاز را می توانید از اینجا دانلود کنید:

 

ابطال

ارکان سازمان فروش

اعلام خسارت حادثه

اعلام خسارت-بیماری خاص-از کارافتادگی

اعلام خسارت-فوت عادی-فوت حادثه

اعلام رضایت وراث

الحاقيه

انتقال بيمه نامه-تغییر بیمه گذار

انتقال پرتفوی بازاریاب و نماینده فروش

انتقال نام بازاریاب

انتقال نام مدیر توسعه

انتقال نام معاون مدیر ارشد

انتقال نام مدیرفروش

انتقال نام نماینده فروش

انصراف از بازخرید

انصراف از وام

بازخرید 

پرسشنامه

پیوست مستمری

پرسشنامه بدنه

پرسشنامه شخص ثالث

تاسیس دفتر

تعهدنامه تاسیس دفتر

تغییر تلفن

تغییر نماینده

تغییر شعبه ناظر مدیران فروش

هزینه های پزشکی نمایندگان جدید

درخواست کد مدیر توسعه

درخواست الحاقیه

درخوست کد مدیر فروش

درخواست کد معاون مدیر ارشد

درخواست دستگاه کارتخوان

درخواست سرمایه حیات

رضایت وراث قانونی بیمه گذار-تغییر بیمه گذار

درخواست وام

عودت وجه

آموزش

سه برگی

تسویه وام زودتر از موعد

خسارت در صورت ارفاق

درخواست علي الحساب کارمزد نمايندگان فروش بيمه هاي عمر

درخواست معرفی نامه پزشکی (شهر سالم)

مخفف

هزينه پزشکي آزمايش

دندانپزشکی نماینده ها

فسخ قرارداد ارکان سازمان فروش

فسخ قرارداد عمر جدید

گواهی پزشک معالج

گواهی پزشکی

معرفی به سیستم

مغایرت امضا

وام تجهیزات

تسهیلات خرید محل استقرار نمایندگان

هزینه پزشکی نمایندگان -بیمارستانی

خسارت-هزینه های پزشکی در اثر حادثه

خسارت-نقص عضو، بیماری خاص و ازکارافتادگی

خسارت-فوت عادی و فوت در اثر حادثه

درخواست استقرار مدیرفروش

سرمایه گذاری